Prahovo se nalazi u Negotinskoj Krajini na krajnjem delu severoistoène Srbije.  Ovo podruèje je sasvim periferno prema središnjim delovima naše zemlje, no i pored toga ima znaèajni saobraæajni položaj. Naime geografska perifernost Negotinske Krajine  a samim tim i Prahova umanjena je blizinom Dunava. Osnovno regionalno obeležje naselja Prahovo jeste dunavski položaj, granièni položaj prema Rumuniji i blizina državne granice prema Bugarskoj, odnosno perifernost u odnosu na centralne delove Srbije. Lokalno obeležje Prahova definiše središnji položaj u odnosu na sela: Radujevac, Samarinovac i Dušanovac i udaljeno je oko 10 km od Negotina.

   U okruženju i ataru Prahova nalaze se najveæi industrijski i privredni giganti naše zemlje Srbije: IHP-Prahovo, Jugopetrol-Instalacije Prahovo, Luka-Prahovo i Reèno brodarstvo Krajina i HE Ðerdap II.

   Ako je Negotinska Krajina i Prahovo geografski gledano slepo crevo Srbije, stoji nepobitna èinjenica da smo centar Balkana, sa ogromnim potencijalom i sjajnom perspektivom.

   Na ovim stranicama æemo pokušati da damo skroman doprinos u realizaciji jednog ambicioznog projekta koji smo nazvali:                                                                                                                          

  Dom kulture  «Vuk Karadžiæ»  u Prahovu

    Izgraðen je sredstvima samodoprinosa meštana Prahova u periodu ( 1976 – 1995 ) 4 x 5 godina. Sama gradnja poèinje 1981. godine i traje do 23. maja 1987. godine kada je sveèano otvoren. Projekat je izradio «Invest-projekt» iz Niša a sam objekat predstavlja integralnu celinu potreba jedne savremene mesne zajednice. U sklopu objekta nalazi se: èitaonica sa bibliotekom, velika sala, sala za kulturne i druge manifestacije, prostorija za okupljanje omladine, prostorija kablovske televizije ( KTV Prahovo ), zdravstvena stanica, samoposluga sa magacinskim prostorom, šest prostorija za društveno-politièke organizacije ( MZ i druge DPO ), kotlarnica i šest sanitarnih èvorova. Od 2003. godine u samom Domu kulture se nalazi i pošta. Ukupno 1700 m2.

 

 

  Srpska pravoslavna crkva „Vaznesenje Gospodnje“

 

   Veliki znaèaj za negovanje i održavanje pravoslavlja, verskih obièaja i  duhovne prosveæenosti kod meštana Prahova.

   Samom gradnjom 1872. godine i osveæene šest godina kasnije, naša crkva je postala crkva vodilja  od istoka ka unutrašnjosti Srbije, kako po naèinu tako i po stilu gradnje. Kako bismo zaštitili ovo kulturno i duhovno blago, vratili se svojim korenima pravoslavlja, pokrenuta je kod naših meštana kako u dijaspori tako i u samom Prahovu akcija za renoviranje i temeljne rekonstrukcije crkve o èemu opširno imate materijala na ostalim stranicama ovog sajta.

 

   Telefonska mreža 

    Veæ davne 1981. godine uvoðenje telefona u Prahovu, ocenjena je kao realna potreba za direktnu komunikaciju sa svetom kao i bližom okolinom. To je za tadašnje rukovodstvo Mesne zajednice bio još jedan izazov i preuzima mere èiji su rezultat, obezbeðenje telefona veæem broju meštana ( I grupa ).

   Videæi sve pogodnosti koje telefonska mreža pruža, inicijativu za proširenje mreže pokreæe još jedna grupa meštana, što je i realizovano 1991. godine. To je kasnije uèinjeno u nekoliko navrata, tako da danas preko 90% meštana Prahova poseduje telefonske prikljuèke. Naravno sredstva su obezbeðivali sami meštani. 

    S obzirom da su 3/4 svih prikljuèaka dvojnici, što je u eri interneta i kompjuterizacije nedopustivo, predstoji nam još jedan zahvat u tom pravcu a to je da se izborimo da svi imaju cele brojeve.

 

   Rekonstrukcija elektriène mreže      ( 1991 – 1992. g. )

   Porastom životnog standarda dolazi do poveæanja potrošnje elektriène energije u domaèinstvima kao i na nivou naselja uopšte. To naravno nameæe potrebu za rekonstrukcijom tadašnje elektriène mreže, tj. zamenu tadašnje trafo stanice novom veæeg kapaciteta. Èime se obezbeðuje stalan i postojan napon u mreži a time i bezbedniji rad elektriènih ureðaja u domaèinstvima. Da bi se to postiglo, trebalo je ukopati 360 betonskih stubova, uraditi 32 uzemljenja, 2 trafo stanice, 4 km elektriène mreže Samarinovac-Prahovo.

   Pored navedenog ovim je dobijen još jedan kvalitet, najbolji efekat osvetljenja u Opštini Negotin ( LUX/m2 ).

   Vodovod 

   Poslednja u nizu velikih investicija je svakako izgradnja vodovoda i rešavanje pitanja vodosnabdevanja. Radovi na ovom važnom objektu zapoèeti su 1998. godine, odmah po izradi i legalizaciji projektne dokumentacije ( izradila Viša tehnièka škola Niš). Izvoðenje radova je povereno poznatim firmama sa ovih prostora: Vodogradnji Zajeèar i Vodoprivrednoj organizaciji Negotin. Do kraja godineobjekat je završen, stavljen u funkciju a èime se otvara pitanje odvoðenja veæ upotrebljene ( otpadne vode ). Svakako septièke jame treba izbaciti kao vid rešavanja ovog pitanja na èemu prioritetno radi aktuelni saziv Mesne zajednice.

 Projekat je uradila projektanska firma «Velika Morava» iz Beograda, pribavljena je sva potrebna dokumentacija, tenderom izabran izvoðaè radova firma «Erozija» iz Knjaževca, trenutno se traže eventualni donatori. Naravno da æe i ovog puta meštani Prahova svojim sredstvima biti glavni finansijeri.

   Osnovna škola «Pavle Iliæ Veljko» u Prahovu

 

 

   OŠ «Pavle Iliæ Veljko je izgraðena posle srpsko – turskih ratova 1876/77  a sa vaspitno – obrazovnim radom se poèelo 1878. godine.  Mnoge su generacije za ovih 126 godina prošle kroz ovu vaspitno – obrazovnu ustanovu.

 

 

 


Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!